Jump to the main content block

兼任教師

 • 職稱
  兼任講師
 • 姓名
  黃愷瑜
 • 電子郵件
 • 聯絡電話
  0922489548#
 • 授課領域
  英文 一; 英文 二; 英文文法與句型; 中級英文閱讀 二
學校 主修 學位 國別
維多利亞大學 語言學 碩士 加拿大
學年期 課程名稱
1092 英文 二
1091 英文 一
1082 英文 二
1072 英文文法與句型